Kulturális Kerekasztal > Alapító Okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT
 

A KULTURÁLIS KEREKASZTAL

1. Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2011. (VI. 09.) számú határozatával létrehozta a Kulturális Kerekasztalt (a továbbiakban: KK.), és megválasztotta a tagjait.
2. A KK. alakuló ülését a Polgármester hívja össze, elnöke a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár elnöke, aki a működésért felel.
3. A KK szervezete az alábbiakban került meghatározásra:

Tagjai:
- az Alpolgármester
- A Humán Bizottság elnöke
- A Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
- a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
- a városban működő egyházak képviselői,
- közművelődésben is tevékenykedő társadalmi szervezetek elnökei


KULTURÁLIS KEREKASZTAL LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA

1. Zsámbék Város közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a város-image alakítása.
2. Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása
3. Civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése, civil szervezetek számára bemutatkozási lehetőség megteremtése, bitosítása.
4. Zsámbék Város rendezvényeinek közös tervezése, összehangolása a helyi és a környező települések rendezvényeivel is.
5. Civil közösségek közös megmozdulásainak, közös rendezvényeinek, együttműködésen alapuló aktivitásának elősegítése.
6. Helyi közéleti nyilvánosság, a kulturális események fokozott megjelenítése és a tájékoztatás fejlesztése, rendszeres tudósítás, híradás a kerekasztal munkájáról a helyi újságban, elektronikus újságban és Zsámbék honlapján.
7. Közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
8. Zsámbék Város természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek védelme- és közismertté tétele, turizmus feltételeinek megteremtése, támogatása, valamint részvétel a régió ilyen irányú munkájában.
9. Mindezen célok érdekében a mindenkori önkormányzat munkájának segítése, támogatása.
10. A helyi társadalom valamennyi rétegének bevonása a kulturális életbe.
11. Kulturális célú pályázatok felkutatása és megismertetése a KK tagjaival és a település egyéb szervezeteivel.
12. Közös PR- és marketingmegjelenések szervezése, biztosítása a térségi szintű, kiemelt önkormányzati rendezvényként kezelt helyi események számára.KULTURÁLIS KEREKASZTAL FELADATAI

1. A képviselt szervezeteken keresztül aktívan részt vesz Zsámbék kulturális életében.
2. Különböző új együttműködési formákat dolgoz ki a KK tagjai között
3. Évente szeptember 30.-ig összegyűjti a szükséges információkat és elkészíti a település éves rendezvénynaptárát a helyi intézményi, egyházi, önkormányzati és civil rendezvények összehangolásával.
4. Ajánlást tesz az Önkormányzat felé több civil szervezet által közösen szervezett rendezvények, illetve a település határain túlmutató jelentőségű civil rendezvények támogatására.
5. A KK tagjai törekszenek az általuk képviselt civil szervezetek tagságának aktivizálására a rendezvények látogatásában.
6. Kidolgozza a rendezvények minőségbiztosításának rendszerét.
7. Létrehozza Zsámbék Város Archívumát ( film- és hangfelvételek, fotodokumentáció a helyi eseményekről, rendezvényekről, kiállításokról, interjú a település fontos embereivel, helytörténeti anyag, stb. összegyűjtése és elérhetővé, kutathatóvá tétele )
 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
1. A KK. negyedévente legalább egyszer, egyebekben a szükséges gyakorisággal tartja üléseit.
2. A KK. ülését a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár vezetője hívja össze, az üléseken ő elnököl. A tagok valamennyien egy szavazattal rendelkeznek. Döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza.
3. Ha tagszervezet hivatalos képviselő az ülésen nincs jelen, helyette meghatalmazott helyettese is szavazhat.
4. A KK. az önkormányzat felé tanácsadói, véleményezési jogkörrel bír, de nem dönthet költségvetési kérdésben, nem módosíthatja a Képviselő-testület döntéseit.
5. Vezetője indokolt esetben a Képviselő-testület döntése alapján, az összes tag többségének javaslata szerint visszahívható.
6. Tagjai indokolt esetben a Testület, a KK elnöke és a tagság többségének (50%+1) közös döntése alapján visszahívhatók.
7. Megszűnéséről, vagy átalakításáról indokolt esetben a Képviselő-testület dönthet. Ebben az esetben a KK elnöke a Képviselő-testület előtt véleményezési joggal bír és képviselheti a KK érdekeit.


Zsámbék, 2011. július 8.