Könyvtárhasználati Szabályzat

Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár
 
Könyvtárhasználati Szabályzat
 
Érvényes. 2012.március 1-től
 
Az 1997.évi CXL törvény szabályozza a könyvtárhasználat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.
A Könyvtárhasználati Szabályzat kiterjed a Városi Könyvtár (Zsámbék, Magyar.u.5) működésére.
A könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár.
A honlap tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól és rendezvényeiről.
 
A könyvtárhasználót megillető szolgáltatások:
 
A) Ingyenes szolgáltatások
 
 - a könyvtár látogatása
 
- a dokumentumok helyben használata
 
- állományfeltáró eszközök használata
 
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer működéséről
 
- foglalkozások, rendezvények látogatása
 
B) Térítéses szolgáltatások
 
A könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a
könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött.
 
Beiratkozás
 
A beiratkozáshoz belépési nyilatkozatot kell kitölteni.
A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő, érvényes személyi 
igazolvánnyal, lakcímkártyával, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatait: 
név, születési hely és idő, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának a száma.
Az elérhetőség miatt a könyvtár kéri még a beiratkozó telefonszámát, e-mail címét, ezek megadása nem kötelező.
A 14 éven aluli olvasó beiratkozásakor jótállói nyilatkozat kitöltése kötelezhető.
A személyi adataiban történt változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a 
könyvtárnak. Az olvasó adatait a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti.
A felvett adatok kizárólag a nyilvántartások vezetésére, statisztikák készítésére használhatók fel.
Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, hatósági megkeresés kivételével 
nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden 
dolgozója felelős. A könyvtárhasználó olvasójegyet kap, amelyet a könyvtárhasználat alkalmával felmutatni 
köteles. A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 365 napra érvényes.
 
Dokumentumok kölcsönzése:
 
Állomány neve Kölcsönzési idő (nap) Hosszabbítások száma Késedelmi díj (Ft/nap)
Felnőtt könyvek 30 2 5
Gyermekkönyvek 30 2 5
CD/MC 7 2 20
Folyóirat 7 2 20
Helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetőek.
Az olvasótermi kézikönyvek-a könyvtár zárva tartási ideje alatt-egyéni elbírálás alapján kölcsönözhető.
A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre 
sértetlenül visszahozni. A lejárati határidőt a kölcsönzőnek kell figyelnie és szükség 
esetén kérni a hosszabbítást személyesen, telefonon (06-23-341-304), vagy e-mailen 
(konyvtar@zsambek.hu).A kölcsönzési szabályokat megsértő (késő) olvasókat a könyvtár 
levélben szólítja fel a dokumentumok vissza hozatalára, a tartozás rendezésére. Ha az olvasó 
többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó visszaszolgáltatni a dokumentumokat, a könyvtár a 
követelést bírósági úton érvényesíti.
 
Előjegyzés
 
Ha az olvasó olyan művet keres, amely megtalálható ugyan a könyvtár állományában, de az 
adott állapotban nem áll rendelkezésre kölcsönözhető példány (más olvasónál van kölcsönzés 
alatt) kérheti a keresett mű előjegyzését. Előjegyzett könyv kölcsönzési határideje nem hosszabbítható).
Az előjegyzett dokumentum könyvtárba való visszakerüléséről értesítés kérhető telefonon 
vagy e-mailen keresztül. A könyvtár az előjegyzett dokumentumot 3 napig tartja, majd más olvasó rendelkezésére 
bocsátja.
 
Könyvtárközi kölcsönzés
 
A könyvtár biztosítja beiratkozott olvasói részére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
szolgáltatásán keresztül az állományából hiányzó dokumentumok kölcsönzési lehetőségét. 
Ennek a szolgáltatásnak a postaköltsége a könyvtárhasználót terheli.
 
Dokumentumtérítés
 
Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumot nem tudja visszaszolgáltatni az elveszett 
dokumentumokat az alábbi módon pótolhatja:
A könyvpiacon kapható azonos kiadású könyvvel
Másolat, amennyiben az elveszett dokumentum a gyűjtemény szempontjából nélkülözhetetlen
 
Pénzbeli térítés mértéke
 
1994 előtt megjelent könyv esetében: a beszerzési ár 10-szerese
1994-2002 között megjelent könyv esetében: a beszerzési ár duplája
2002 után megjelent könyv esetében: a könyv beszerzési ára
 
Díjszabás:
 
Felnőtteknek: 800Ft/év
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek és nyugdíjasoknak: 400Ft/év
Kiskorúaknak iskolás korig, 70 éven felülieknek, munkanélkülieknek, jövedelempótló 
támogatásban és rendszeres szociális segélyben részesülőknek ingyenes
 
C) Egyéb
 
A könyvtárban található dokumentumok Zsámbék város vagyonát képezik, ennek 
megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik
 
Tilos az intézményben:
Dohányozni
Enni, inni
Állatot behozni
Hangoskodni, vagy egyéb módon közösségi emberhez méltatlanul viselkedni
Az intézmény a kéretlenül kapott ajándék dokumentumok átvételére, megőrzésére, 
nyilvántartásba vételére vagy visszaküldésére nem vállal kötelezettséget, az ilyen 
dokumentumok hasznosítása vagy kezelése szakmai mérlegelésnek tárgyát képezi.
 
Záradék
 
A Könyvtárhasználati Szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatainak 
mellékletét képezi. Hatályba lépésének időpontja 2012. március1.
 
Zsámbék, 2012.március1.
 
Balázs Mónika Csilla                                                         Kristály Istvánné 
   Intézményvezető                                                         könyvtáros asszisztens